Čo je LPG?

LPG je čisté a prenosné palivo, ktoré poskytuje teplo a energiu aj tam, kde sú bežné palivá nedostupné a má veľa výhod:

  • Skvapalnené uhľovodíkové plyny nie sú jedovaté.
  • V malom objeme kvapalnej fázy je akumulované veľké množstvo tepelnej energie.
  • Vzhľadom k vysokému spalnému teplu (výhrevnosti) postačujú veľmi malé dimenzie rozvodného potrubia.
  • Pri dodávke čistého propánu, butánu alebo zmesi propán-butánu odoberanej z výparníka je zaručená ich konštantná kvalita, čo je obzvlášť dôležité v niektorých oblastiach použitia (napr. v sklárskej výrobe).
  • Dodávka plynu je nezávislá na existencii rozvodných sietí, takže je jednoduché zariadiť centrálnu stanicu alebo individuálny odber v ľubovoľnej lokalite.

 

Rozdiel medzi propánom a propán-butánom je najmä v tom, že propán sa vyparuje pri teplotách až do -42,1 °C, bután pri teplotách nad -0,5 °C (čo vylučuje jeho použitie v chladnom prostredí) a propán-bután v priemere len do -13 °C (závisí na pomeru propánu a butánu). Preto je propán používaný najmä v chladných zimných mesiacoch vonku; pre použitie v lete je vhodnejší propán-bután.

Typ zmesi Podieľ propánu Podieľ butánu
Zimná zmes 60% 40%
Letná zmes 40% 60%

Za normálnych atmosférických podmienok sa propán-bután vyskytuje v plynnej forme. Ochladením, alebo stlačením sa ho dá jednoducho previesť do kvapalného stavu, v ktorom zaujíma iba 1/260 plynného objemu. Pri odberu z nádoby sa LPG vyparuje – prechádza z kvapalného do plynného skupenstva – a svoj objem naopak 260-krát zväčšuje.

Vykurovací plyn PROBUGAS má tieto vlastnosti:

1kg skvapalneného plynu zaujíma objem cca 2 litre a odpovedá 13 kWh elektrickej energie.

Koeficient prepočtu:

  • Z kilogramu na litre: násobí sa suma x 1,96
  • Z litrov na kilogramy: delí sa suma / 1,96

 

Napríklad: ak využijete zásobník s objemom 2,1 t (4 850 l), o rozmeroch 4 250 x 1 250 mm, o hmotnosti 880 kg a s množstvom plynu 2 100 kg, ktorý je dostačujúci pre spotrebiče do 45 kW, získate energetickú kapacitu 27 000 kWh.