banner

Bezpečnosť

Bezpečnosť

Spoločnosť PROBUGAS patrí medzi najväčších dodávateľov propánu a propán-butánu na slovenskom trhu s dlhoročnou tradíciou. Svojou profesionalitou a inovatívnym prístupom zaručuje kvalitné a rýchle dodávky plynu v rámci celého Slovenska. 

Jednou z hlavných zásad spoločnosti PROBUGAS je bezpečnosť.

Zásady PROBUGASU pri aplikovaní bezpečnosti, spoľahlivosti a dodávok kvalitného plynu
 

 • Plnenie fliaš v súlade s platnou normou (STN EN 13 952)
 • Kontrola a periodické skúšky fliaš v súlade s platnými normami (STN EN 1439, STN EN 1440)
 • Používanie bezpečnostných fólií na ventily s garanciou kvality a bezpečného naplnenia fliaš
 • Distribúcia plynu vozidlami spĺňajúcimi požiadavky ADR
 • Kvalita plynu v súlade s platnými normami (autoplyn podľa STN EN 589, plyn do fliaš a zásobníkov podľa STN 65 6481 a STN 65 6482)
 • Prevádzkové kontroly kvality plynu z každej dodávky

 

Tlakové nádoby na propán a propán – bután sú rovnako bezpečné ako iný druh energie, ale vyžadujú si pri používaní dodržiavať určité pravidlá


Bezpečnostné pravidlá pri manipulácii s fľašami:

 • Zákaz skladovať fľaše pod úrovňou terénu (napr. v pivničných priestoroch), na schodištiach, povalách a v miestnostiach určených na spanie
 • Fľaše skladovať v stojatej polohe, s uzavretým ventilom a dotiahnutou plastovou maticou
 • Fľaše skladovať tak, aby nebola prekročená povrchová teplota 40 °C
 • Fľaše používať a skladovať v dobre vetraných miestnostiach
 • Tesnosť pripojenia fľaše na rozvod pravidelne kontrolovať čuchom alebo penotvorným roztokom
 • V prípade úniku okamžite uzavrieť fľašový ventil, zabezpečiť vetranie, nepoužívať elektrické spotrebiče a vypínače, nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň. Fľašu premiestniť na dobre vetrané miesto.

 

Bezpečnostné pravidlá pri obsluhe zásobníka:

Pri spúšťaní zásobníka do prevádzky Vás odborný pracovník oboznámi so základnými bezpečnostnými požiadavkami súvisiacimi s prevádzkou zásobníka (viď odrážky nižšie).

Na prevádzku zásobníka nie je potrebná trvalá obsluha, iba občasný dohľad, ktorý však odporúčame vykonávať pravidelne a zodpovedne.

Základné bezpečnostné požiadavky:

 • Zákaz fajčiť a používať otvorený oheň v okolí min. 5 m od zásobníka
 • Zabezpečiť okolie zásobníka pred vstupom nepoučených osôb
 • Neskladovať horľavé materiály v blízkosti zásobníka (min. v priestore vymedzenom oplotením zásobníka alebo 3 m od zásobníka)
 • Vykonávať pravidelnú vizuálnu a čuchovú kontrolu stavu zásobníka na zistenie prípadného mimoriadneho úniku plynu (doporučuje sa kontrola min. 1 x za týždeň)
 • Udržiavať čistotu a poriadok v okolí zásobníka (najmä odstrániť suchú trávu)
 • Sledovať stav hladiny plynu v zásobníku na hladinomeri a tlak plynu na manometri
 • V prípade úniku plynu alebo iných mimoriadnych udalostí, okamžite zastaviť odber plynu uzatvorením ventilu plynnej/kvapalnej fázy na zásobníku
 • Udržiavať oplotenie v dobrom stave a označiť okolie zásobníka základnými bezpečnostnými značkami
 • Viesť prevádzkové záznamy v prevádzkovom denníku (netýka sa užívateľov - nepodnikajúcich fyzických osôb)
 • Základné bezpečnostné zásady sú uvedené aj na informačnej nálepke na zásobníku


Tu stiahnete karty bezpečnostných údajov.

Nelegálne plnenie

V poslednej dobe monitorujeme veľký počet porušení predpisov spojených s manipuláciou s tlakovými nádobami a zásobníkmi. Tieto činnosti majú za následok na začiatku klamanie spotrebiteľa a na konci verejné ohrozenie.

Aby si spotrebitelia boli istý, že fľaša je v poriadku je potrebné skontrolovať ochranné prvky:

 1. Označenie firmy na golieri fľaše (väčšinou vyrazené do kovu)
 2. Označenie firmy na tele fľaše
 3. Etiketa s informáciami o náplni
 4. Ochrana ventilu (fólia alebo plastový odtrhávací ventil).
 5. nove flase – embos
 6. logo na ventile


Plyn vo fľašiach kupovať len na riadnych výmenných miestach – nečerpať plyn do fliaš z výdajných stojanov na čerpacích staniciach LPG!

Odoberať plyn do zásobníka len od tej spoločnosti, ktorej zásobník patrí a má povinnosť sa oň riadne starať.

ISO Certifikát

PROBUGAS a.s. má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2009/EN ISO 9001:2008 pre oblasti: obchodná a distribučná činnosť s pohonnými hmotami vrátane prevádzkovania zariadenia na plnenie tlakových nádob, kontrola a oprava fliaš.