O nás

O nás

Spoločnosť PROBUGAS patrí medzi najväčších dodávateľov propánu a propán-butánu na slovenskom trhu s dlhoročnou tradíciou. Svojou profesionalitou a inovatívnym prístupom zaručuje kvalitné a rýchle dodávky plynu v rámci celého Slovenska.

Misia

Poskytujeme kvalitné služby a kvalitné produkty za primeranú cenu. Dodržiavame všetky pravidlá podnikania na základe platnej legislatívy a odmietame konať tak, aby sme sa nezákonne obohacovali na úkor našich konkurentov. Neustále hľadáme nové využitia pre LPG, lebo veríme, že sa jedná o ekologicky nezávadný a naďalej veľmi perspektívny zdroj energie.

Vízia

Chceme patriť k stredoeurópskym lídrom v dodávkach LPG pre firmy a domácnosti.Katarína Lucinová - generálna riaditeľka

História

1991

Založenie spoločnosti PROBUGAS a.s. s dvoma akcionármi – SPP a.s. a holandská spoločnosť PAM GAS (člen skupiny SHV Energy).

1992

PROBUGAS otvára prvú špecializovanú predajňu propán a propán-butánových spotrebičov v Bratislave.

1994 – 1996

PROBUGAS sa stáva úspešným lídrom na trhu, aj vďaka výstavbe dvoch 500 kubíkových zasypaných zásobníkov na martinskej plniarni, čo predstavuje zvýšenie skladovej kapacity plynu o 425 ton.

1996 - 1997

Na Slovensko prichádza alternatívny pohon – propán-bután na pohon motorových vozidiel (LPG). Začínajú sa stavať čerpacie stanice, do ktorých dodáva plyn spoločnosť PROBUGAS. Zavedenie značky VIFF – LPG na pohon ako garancia kvality a ekologického produktu.

1998

PROBUGAS otvára nový segment – LPG na pohon do vysokozdvižných vozíkov (VZV).

2001 – 2003

V zmysle zvyšujúcej sa konkurencie na trhu, pribúda aj nelegálnych praktík, t.j. veľmi nebezpečného plnenia plynu do fliaš priamo z výdajného stojana na čerpacej stanici. PROBUGAS v tejto veci aktívne vystupuje v médiách a zavádza bezpečnostné opatrenia ako napr. bezpečnostné fólie na ventily fliaš.

2004

Spoločnosť uvádza na trh nový typ fliaš na pohon vysokozdvižných vozíkov – kompozitné fľaše VIFF PROBUGAS Easy. Boli to prvé plynové fľaše na Slovensku z iného materiálu ako z ocele.

2006

PROBUGAS sa stal jedným zo štyroch zakladajúcich členov Združenia LPG spoločností.

2007 – 2010

Otváranie nových predajných segmentov – najvýznamnejší HORECA – profesionálne plynové grily + nové fľaše PROBUGAS Easy s ventilom clip-on a nových služieb – telemetria, manažment plynovej inštalácie a rozšírenie technického servisu.

2009 – 2012

Roky zmien a inovácií, najmä v komunikácii a prístupe ku klientovi, zavedenie OBTC, CRM a digitalizácie interných procesov.

2014

Spoločnosť PROBUGAS sa začlenila do skupiny AEN Group, nemecký holding, ktorý na slovenskom trhu podniká s elektrinou a plynom, ako aj vo výrobe a distribúcii tepla.

2015

PROBUGAS buduje sieť vlastných LPG čerpacích staníc.

2016

PROBUGAS spustil unikátny projekt s názvom PROBUCARD. Ide o možnosť prestavby auta na LPG s využitím bezúročnej pôžičky. Zákazníci môžu tankovať kvalitné LPG v širokej sieti partnerských čerpacích staníc prostredníctvom palivovej karty Probucard.

Bezpečnosť

Zásady PROBUGASU pri aplikovaní bezpečnosti, spoľahlivosti a dodávok kvalitného plynu

Tlakové nádoby na propán a propán – bután sú rovnako bezpečné ako iný druh energie, ale vyžadujú si pri používaní dodržiavať určité pravidlá.

Bezpečnostné pravidlá pri manipulácii s fľašami:
 • Zákaz skladovať fľaše pod úrovňou terénu (napr. v pivničných priestoroch), na schodištiach, povalách a v miestnostiach určených na spanie
 • Fľaše skladovať v stojatej polohe, s uzavretým ventilom a dotiahnutou plastovou maticou
 • Fľaše skladovať tak, aby nebola prekročená povrchová teplota 40 °C
 • Fľaše používať a skladovať v dobre vetraných miestnostiach
 • Tesnosť pripojenia fľaše na rozvod pravidelne kontrolovať čuchom alebo penotvorným roztokom
 • V prípade úniku okamžite uzavrieť fľašový ventil, zabezpečiť vetranie, nepoužívať elektrické spotrebiče a vypínače, nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň. Fľašu premiestniť na dobre vetrané miesto.
Bezpečnostné pravidlá pri obsluhe zásobníka:

Pri spúšťaní zásobníka do prevádzky Vás odborný pracovník oboznámi so základnými bezpečnostnými požiadavkami súvisiacimi s prevádzkou zásobníka (viď odrážky - Základné bezpečnostné požiadavky).

Na prevádzku zásobníka nie je potrebná trvalá obsluha, iba občasný dohľad, ktorý však odporúčame vykonávať pravidelne a zodpovedne.

 
Základné bezpečnostné požiadavky:
 • Zákaz fajčiť a používať otvorený oheň v okolí min. 5 m od zásobníka
 • Zabezpečiť okolie zásobníka pred vstupom nepoučených osôb
 • Neskladovať horľavé materiály v blízkosti zásobníka (min. v priestore vymedzenom oplotením zásobníka alebo 3 m od zásobníka)
 • Vykonávať pravidelnú vizuálnu a čuchovú kontrolu stavu zásobníka na zistenie prípadného mimoriadneho úniku plynu (doporučuje sa kontrola min. 1 x za týždeň)
 • Udržiavať čistotu a poriadok v okolí zásobníka (najmä odstrániť suchú trávu)
 • Sledovať stav hladiny plynu v zásobníku na hladinomeri a tlak plynu na manometri
 • V prípade úniku plynu alebo iných mimoriadnych udalostí, okamžite zastaviť odber plynu uzatvorením ventilu plynnej/kvapalnej fázy na zásobníku
 • Udržiavať oplotenie v dobrom stave a označiť okolie zásobníka základnými bezpečnostnými značkami
 • Viesť prevádzkové záznamy v prevádzkovom denníku (netýka sa užívateľov - nepodnikajúcich fyzických osôb)
 • Základné bezpečnostné zásady sú uvedené aj na informačnej nálepke na zásobníku

 

Nelegálne plnenie

V poslednej dobe monitorujeme veľký počet porušení predpisov spojených s manipuláciou s tlakovými nádobami a zásobníkmi. Tieto činnosti majú za následok na začiatku klamanie spotrebiteľa a na konci verejné ohrozenie.

Aby si spotrebitelia boli istí, že fľaša je v poriadku, je potrebné skontrolovať ochranné prvky:

 • Označenie firmy na golieri fľaše (väčšinou vyrazené do kovu)
 • Označenie firmy na tele fľaše
 • Etiketa s informáciami o náplni
 • Ochrana ventilu (fólia alebo plastový odtrhávací ventil).
 • Nové fľaše – embos
 • Logo na ventile

Plyn vo fľašiach kupovať len na riadnych výmenných miestach – nečerpať plyn do fliaš z výdajných stojanov na čerpacích staniciach LPG!

Odoberať plyn do zásobníka len od tej spoločnosti, ktorej zásobník patrí a má povinnosť sa oň riadne starať.

Životné prostredie

Propán a propán-bután s úspechom nahrádzajú pevné palivá: uhlie, drevo, drevené uhlie atď., ktoré produkujú prach, špinu a dym. Významne prispievajú k zlepšeniu kvality ovzdušia. Dokonca aj v porovnaní s elektrinou, a o to viac s benzínom, môžu byť pre životné prostredie oveľa prijateľnejším variantom, o čom svedčia závery vedeckej štúdie AtlanticConsulting: Uhlíková stopa LPG a vzťah k ostatným palivám.

Propán a propán-bután sú čisto horiace palivá. Preto sa môžu využívať dokonca aj v priamom kontakte s potravinami. Sú netoxické a nekontaminujú spodné vody ani pôdu. Zmiešané so vzduchom dávajú po zapálení horúci plameň a jeho teplota sa dá dobre ovládať. Sú prenosné, nezávislé na distribučných sieťach potrubí alebo plynovodov. To umožňuje ich využitie rovnako v mestských sídlach ako i v odľahlých oblastiach.